Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden donaties aan Stichting Inclusive Wave

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Inclusive Wave, statutair gevestigd te Nieuweweg 20 7384BK Wilp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80970761, hierna verder te noemen: Stichting Inclusive Wave.
Telefoon: 0612738931
Email: info@inclusivewave.com.

Artikel 1. Definities

1. Donatie: een door de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave geschonken geldbedrag
2. Donatieformulier op de website: middel om online een donatie te doen aan Stichting Inclusive Wave
3. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels contante dan wel een elektronische betaling via de website van Stichting Inclusive Wave, een donatie doet aan Stichting Inclusive Wave
4. Statuten: Stichting Inclusive Wave heeft tot doel: Het op geweldloze wijze bespreekbaar en bewust maken en laten verdwijnen van elke vorm van bewuste en onbewuste achterstelling. Om een samenleving te bereiken waar iedereen gelijk meetelt met gelijke kansen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Stichting Inclusive Wave aan Stichting Inclusive Wave
6. Ontvangende partij: de rechtspersoon Stichting Inclusive Wave die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
9. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke donatie aan Stichting Inclusive Wave
2. De gevende partij stemt, door te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. Stichting Inclusive Wave behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Stichting Inclusive Wave

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Stichting Inclusive Wave.
2. Stichting Inclusive Wave is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, rekening houdend met de eventuele wensen van de donateur met betrekking tot specifieke projecten.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Stichting Inclusive Wave nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Stichting Inclusive Wave is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: Stichting Inclusive Wave aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Stichting Inclusive Wave voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave.

Artikel 4 Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van zeven (7) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@inclusivewave.com
2. De Gevende Partij ontvangt bij een online donatie een bevestiging per mail.
3. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projecten van Stichting Inclusive Wave.

Artikel 5. Plichten Stichting Inclusive Wave

1. Stichting Inclusive Wave verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
2. Stichting Inclusive Wave neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Stichting Inclusive Wave aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens Stichting Inclusive Wave bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten Gevende Partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
3. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. Stichting Inclusive Wave verwerkt de door de gevende partij aan Stichting Inclusive Wave verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Inclusive Wave verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projecten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Stichting Inclusive Wave geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die Stichting Inclusive Wave hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.